Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

SKLEPU INTERNETOWEGO EL-MOT WWW.ARTYKULY-ELEKTRYCZNE.PL

Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Sklep EL-MOT: https://artykuly-elektryczne.pl

 1. ADMINISTRATOR DANYCH
  1. Administratorem, a zarazem podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani / Pana dane osobowe jest: EL-MOT Hurtownia Elektryczna Sp. z o.o., ul. Rzgowska 74/76, 95-080 Tuszyn, NIP: 7282869355, REGON: 524026838 (zwany dalej: EL-MOT).
  2. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, napisz do: biuro@el-mot.com.pl.
 2. W JAKI SPOSÓB UZYSKALIŚMY TWOJE DANE?
  1. Dane zostały nam przez Panią / Pana podane w trakcie:
   1. Założenia przez Panią / Pana konta Klienta na stronie Sklepu EL-MOT https://artykuly-elektryczne.pl – tj. w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego
   2. Złożenia przez Panią / Pana zamówienia na stronie https://artykuly-elektryczne.pl bez zakładania konta Klienta – tj. w trakcie wypełniania formularza zamówienia
   3. Wypełnienia formularza w celu wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera
   4. Złożenia przez Panią / Pana zapytania w formie formularza kontaktowego udostępnionego na stronie https://artykuly-elektryczne.pl/kontakt
  2. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych w plikach cookies, zgodnie z informacjami podanymi na stronie: https://artykuly-elektryczne.pl/content/11-polityka-cookies
 3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?
  1. Administrator przetwarza dane osobowe, które zostały przez Panią / Podane, zgodnie z ust. II powyżej, do których można zaliczyć:
   1. Imię i nazwisko
   2. Adres zamieszkania (kraj, miasto, ulica, kod pocztowy)
   3. Adres e-mail
   4. Numer telefonu
   5. NIP
  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże należy wskazać, że ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości nawiązania stosunków gospodarczych pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, w szczególności niemożnością korzystania ze sklepu EL-MOT lub zawarcia i wykonania umowy np. sprzedaży produktów.
 4. JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH?
  1. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę;
   2. jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
   3. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia przez Administratora działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
   4. jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej
   5. jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów, realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, przy czym za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.
  2. Administrator przetwarza lub przechowuje Pani / Pana dane osobowe do celów wskazanych poniżej:
   1. Umożliwienia korzystania Pani / Panu ze sklepu EL-MOT, w tym w szczególności zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów lub umowy świadczenia usług drogą elektroniczną
   2. Obsługi procesu rejestracji Pani / Pana konta Klienta w sklepie EL-MOT.
   3. Logowania do konta Klienta, będącego podstroną sklepu EL-MOT, w celu weryfikacji statusu złożonych przez Panią / Pana zamówień
   4. Obsługi zgłoszeń, które Pani / Pan do nas kieruje (np. przez formularz kontaktowy)
   5. Dostawy produktów i obsługi reklamacji;
   6. Realizacji celów marketingowych, zgodnie z udzieloną przez Panią / Pana zgodą np. w drodze przesyłania Pani / Panu informacji handlowych i reklamowych w ramach usługi Newsletter;
   7. Prezentowanie ofert, promocji, reklam lub rabatów dotyczących produktów lub usług oferowanych przez Administratora lub za pośrednictwem Administratora
   8. Obrona przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń, również w przypadku osób trzecich
   9. Realizacja zobowiązań i obowiązków prawnych (m.in. z zakresu rachunkowości i podatków).
  3. Cel i zakres Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora są związane Pani / Pana działaniami podejmowanych w Sklepie EL-MOT https://artykuly-elektryczne.pl lub związanych z działalnością EL-MOT.
  4. Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych może nastąpić w innym celu niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, jeżeli jest to cel zgodny z celem, w którym dane osobowe zostały pierwotnie zebrane.
  5. W przypadku, gdy Administrator poweźmie zamiar przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w innym celu, niż cel dla którego dane zostały zebrane, a sytuacja, o której mowa w ust. IV pkt 4 powyżej nie ma zastosowania, a na Administratorze ciąży obowiązek poinformowania Pani / Pana o tym innym celu oraz udzielenia wszelkich innych stosownych informacji, niezbędnych dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania.
 5. JAKI JEST CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH?
  1. W zależności od zakresu przekazanych przez Panią / Pana danych osobowych oraz celów ich przetwarzania, czas przechowywania danych osobowych może być różny. W przypadku rozbieżności, decydujący jest termin dłuższy, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
  2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy będą przetwarzane przez czas nieokreślony – w czasie trwania umowy i po jej zakończeniu, lecz nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń (określonego przepisami prawa, w szczególności przepisami kodeksu cywilnego), na wypadek skierowania przez Panią / Pana jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora lub w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub w celu dochodzenia lub obrony przez roszczeniami osób trzecich.
  3. Jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych nastąpiło na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody, przetwarzanie danych może mieć miejsce do dnia cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które były wykonywane przez Administratora przed otrzymaniem oświadczenia o cofnięciu tej zgody.
  4. W każdym przypadku, Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. z zakresu rachunkowości lub podatków), będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania – np. w celach archiwizacyjnych w związku z treścią art. 74 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości – przez okres co najmniej 5 lat.
 6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
  1. Podane przez Panią / Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora wyłącznie współpracownikom, partnerom i kontrahentom Administratora, za pomocą których sklep EL-MOT realizuje swoje zobowiązania związane ze złożonymi zamówieniami (np. firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi z zakresu IT, marketingu lub obsługi prawnej lub księgowej).
  2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora właściwym organom władzy publicznej, jeżeli taki obowiązek istnieje lub powstanie na podstawie przepisów prawa.
 7. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
  1. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych
 8. JAKIE SĄ PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ?
  1. Prawo dostępu do swoich danych,
   • Każda osoba, jest uprawniona do uzyskania od Administratora informacji (np. w drodze zapytania złożonego pocztą elektroniczną na adres:biuro@el-mot.com.pl) na temat tego, czy Administrator przetwarza jej / jego dane osobowe (art. 15 RODO)
   • Udzielenie informacji, o których mowa powyżej, jest bezpłatne
  2. Prawo do uzyskania informacji odnośnie celu przetwarzania i sposobu przetwarzania danych osobowych (art. 15 RODO);
   • Każda osoba jest uprawniona do uzyskania od Administratora informacji (np. w drodze zapytania złożonego pocztą elektroniczną na adres:biuro@el-mot.com.pl ) na temat tego w jakim celu i w jaki sposób Administrator przetwarza jej/jego dane osobowe
   • Udzielenie informacji, o których mowa powyżej, jest bezpłatne
  3. Prawo do sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
   • Może Pani / Pan np. zażądać sprostowania Pani / Pana danych osobowych, gdy zauważy Pani / Pan, że dane te są nieprawidłowe lub niekompletne
  4. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
   • Ma Pani / Pan prawo do żądania usunięcia Pani / Pana danych osobowych, gdy dane te nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez EL-MOT zebrane lub w inny sposób przetworzone
   • Gdy cofnie Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie będzie innej podstawy prawnej przetwarzania tych danych.
   • Gdy zgłosi Pani / Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych i nie wystąpią inne uzasadnione prawnie podstawy przetwarzania tych danych
   • Gdy Pani / Pana dane osobowe będą musiały zostać usunięte w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego
   • Prawo do usunięcia danych nie obejmuje sytuacji, w których dane osobowe są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane lub dane osobowe przetwarzane będą na innej podstawie prawnej niż zgoda osoby, której dane dotyczą, a podstawa ta zachowa swoją aktualność;
  5. Prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
   1. żądanie ograniczenia przetwarzania danych oraz ograniczenie przetwarzania danych następuje na zasadach określonych w art. 18 RODO, tj.:
    1. Kwestionuje Pani / Pan prawidłowość danych osobowych – ograniczenie następuje na okres pozwalający Administratorowi na sprawdzenie prawidłowości tych danych
    2. Przetwarzanie następuje niezgodnie z prawem, a Pani / Pan sprzeciwi się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania
    3. Administrator nie potrzebuje już Pani / Pana danych osobowych, ale są one Pani / Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
    4. Został przez Panią / Pana wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Pani / Pana sprzeciwu.
  6. Prawo do przenoszenia swoich danych (art. 21 RODO);
   • ma Pani / Pan prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych Pani / Pana dotyczących, które zostały przekazane Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli te dane są przetwarzane na podstawie Pani / Pana zgody lub umowy z Panią / Panem zawartej oraz jeżeli dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  7. Prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
   • z wyjątkiem sytuacji, w których przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  8. Prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO)
   • Ma Pani / Pan prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani / Pana danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bezzwłocznie je usunąć, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
    1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane
    2. Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
    3. Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
    4. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
    5. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania przez Administratora z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie unijnym lub prawie krajowym
    6. Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego
   • Prawo sprzeciwu, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 3. RODO (m.in. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania danych osobowych lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym).
  9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
   • w przypadku uznania przez Panią / Pana, że przetwarzanie danych osobowych, które Panią / Pana dotyczą, odbywa się z naruszenie przepisów RODO, może Pani / Pan wnieść skargę do organu nadzoru, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 9. PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
  1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
   1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
   2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt lub na adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl
   3. telefonicznie: 606-950-000
 10. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
  1. Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, zwłaszcza w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub w przypadku rozwoju lub zmiany funkcjonalności Sklepu EL-MOT , świadczenia nowych rodzajów usług lub wdrożenia nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych mających wpływ na funkcjonowanie Sklepu.
 11. POLITYKA COOKIES
  1. Informacje na temat polityki cookies sklepu EL-MOT znajdzie Pani / Pan pod adresem: https://artykuly-elektryczne.pl/content/11-polityka-cookies
 12. NEWSLETTER
  1. Administrator dysponuje techniczną możliwością kontaktowania się z Panią / Panem na odległość np. za pośrednictwem poczty elektronicznej (poczty e-mail).
  2. Ma Pani / Pan możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez EL-MOT w Sklepie https://artykuly-elektryczne.pl.
  3. Newsletter obejmuje w szczególności przesyłanie Pani / Panu informacji handlowych oraz informacje o ofercie produktów w Sklepie EL-MOT https://artykuly-elektryczne.pl, aktualnych promocjach i rabatach itp.
  4. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do osób, które zamówiły Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu rejestracji, zamówienia lub w Formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu art. 2. pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  5. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie w formie nieregularnej subskrypcji.
  6. Zgoda na otrzymywanie Newsletter jest udzielana bezterminowo z zastrzeżeniem, że może Pani / Pan w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z subskrypcji Newslettera.
  7. Po wpisaniu w formularzu danego adresu e-mail, zostanie na niego wysłana automatycznie wygenerowana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Następnie po kliknięciu w link, adres e-mail zostanie aktywowany w bazie mailingowej sklepu https://artykuly-elektryczne.pl
 13. ZABEZPIECZENIA
  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Pani / Pana dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
   1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem
   2. Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są dane Klientów
   3. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta.
   4. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła
 14. AKTY PRAWNE
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)
  2. Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych
  3. Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  4. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny
  5. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Śledź nas na Facebooku