Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1), dalej: RODO, Administrator Danych Osobowych informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: EL-MOT Hurtownia Elektryczna Sp. z o.o., ul. Rzgowska 74/76, 95-080 Tuszyn, NIP: 7282869355, REGON: 524026838 (dalej: „Administrator”).
 2. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: biuro@artykuly-elektryczne.pl.
 3. Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy łączącej Panią/Pana z Administratorem lub w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia takiej umowy za pośrednictwem strony internetowej Administratora lub w inny, uzgodniony przez strony sposób, a także w celach marketingowych;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  3. art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. w swoim uzasadnionym interesie – przetwarzanie w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego m.in. na dochodzeniu roszczeń związanych z prowadzoną działalnością, w tym w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy łączącej Panią/Pana z Administratorem;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest wyłącznie Administrator lub podmioty z nim współpracujące, o ile jest to potrzebne do prowadzenia współpracy pomiędzy tymi podmiotami lub wykonania umowy łączącej Panią/Pana z Administratorem, z tym zastrzeżeniem, że Administrator zawrze z w/w podmiotami umowę o powierzeniu przetwarzania danych, o ile będą tego wymagały odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym, w tym podmiotom znajdującym się w państwach trzecich w rozumieniu RODO, chyba, że konieczność ich przekazania do takiego podmiotu wynika z treści umowy łączącej Panią/Pana z Administratorem.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w tym przechowywane, przez okres wynikający z jego uzasadnionego interesu, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat, od dnia wykonania lub wygaśnięcia umowy łączącej Panią/Pana z Administratorem.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, posiada Pani/Pan:
  1. prawo dostępu do swoich danych, a także prawo do uzyskania informacji odnośnie celu przetwarzania i sposobu przetwarzania danych osobowych (art. 15 RODO);
  2. prawo do sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
  3. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) z wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; dane przetwarzane są na innej podstawie prawnej niż zgoda osoby, której dane dotyczą, a podstawa ta zachowuje swoją aktualność;
  4. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 RODO;
  5. prawo do przenoszenia swoich danych (art. 21 RODO);
  6. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, w których przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą, odbywa się z naruszenie przepisów RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże należy wskazać, że ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości nawiązania stosunków gospodarczych pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, w szczególności niemożnością zawarcia i wykonania umowy lub niemożnością korzystania ze strony internetowej Administratora.

Śledź nas na Facebooku