Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Regulamin sklepu internetowego artykuly-elektryczne.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sklep internetowy EL-MOT działający pod adresem internetowym https://artykuly-elektryczne.pl/ (zwany w dalszej części regulaminu: Sklep) prowadzony jest przez EL-MOT Hurtownia Elektryczna Sp. z o.o., ul. Rzgowska 74/76, 95-080 Tuszyn, NIP: 7282869355, REGON: 524026838, KRS: 0001010669 (zwany w dalszej części regulaminu „EL-MOT” lub „Sprzedawca”)
  2. Celem funkcjonowania Sklepu jest sprzedaż przez Internet artykułów oraz akcesoriów elektrycznych i budowlanych, w szczególności: kabli, urządzeń i narzędzi elektrotechnicznych oraz innych materiałów budowlanych, a także innych produktów przeznaczonych do sprzedaży na stronie Sklepu.
  3. Dane teleadresowe EL-MOT umożliwiające kontakt z EL-MOT:
   1. Adres – ul. Rzgowska 19, 95-080 Tuszyn
   2. Numer telefonu i/lub faksu: 577-633-622
   3. Adres poczty elektronicznej: biuro@el-mot.com.pl
  4. Głównym sposobem kontaktowania się z EL-MOT jest korespondencja e-mail, na wskazany powyżej adres e-mail.
 2. DEFINICJE
  1. Sprzedawca - EL-MOT Hurtownia Elektryczna Sp. z o.o., ul. Rzgowska 74/76, 95-080 Tuszyn, NIP: 7282869355, REGON: 524026838, KRS: 0001010669
  2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu EL-MOT, jeżeli przedmiot tej umowy nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową wykonywaną przez tę osobę
  3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta ze Sklepu.
  4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów lub zawierający inną umowę ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Klientem może być zarówno Konsument, jak i Przedsiębiorca lub inny podmiot.
  5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu prowadzonego przez EL-MOT, skierowany do Klientów, określający zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania umów z Klientem za pośrednictwem Sklepu
  6. Produkt – dostępne w Sklepie rzeczy ruchome lub usługi, będące przedmiotem Zamówienia lub umowy zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą
  7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane Sprzedawcy, zmierzające do zawarcia umowy przez Klienta ze Sprzedawcą, dotyczące wskazanego przez klienta Produktu.
  8. Czas wysyłki – czas od potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji na zasadach określonych w § 5 Regulaminu do dnia przekazania przez Sprzedawcę Produktów podmiotowi zajmującego się dostawą Produktów do klienta (np. firmie kurierskiej, operatorowi pocztowemu itd.).
  9. Termin dostawy – czas od przekazania Produktów przez Sprzedawcę podmiotowi zajmującego się dostawą Produktów do Klienta do dnia podjęcia przez ten podmiot pierwszej próby doręczenia Produktu Klientowi.
 3. WYMOGI TECHNICZNE
  1. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest:
   1. urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych z dostępem do Internetu
   2. klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych
   3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
  2. Informacje techniczne związane z polityką cookies Sklepu znajdują się na stronie Sklepu: https://artykuly-elektryczne.pl/content/11-polityka-cookies
 4. CENY I PRODUKTY
  1. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, koszty dostawy, jak również opisy Produktów stanowią jedynie informację handlową – zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
  2. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu Produktów są ceną brutto (zawierającą
   podatek VAT).
  3. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu Produktów są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone. W przypadku prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do tzw. strefy Euro, ceny na stronach Sklepu internetowego ABC wyrażane będą w okresie przejściowym w złotych polskich i w euro, a po jego ustaniu – w euro. W przypadku powstania wątpliwości czy cena towaru jest wyrażona w złotych polskich czy w Euro, do czasu prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do tzw. strefy Euro, przy braku wyraźnego zaznaczenia że cena wyrażona jest w Euro, należy rozumieć, iż cena jest wyrażona w złotych polskich.
  4. Ceny nie obejmują kosztów dostawy ani transportu, chyba że w przypadku danego Produktu na stronie Sklepu wskazano inaczej.
  5. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta na rzecz Sprzedającego składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym – opłaty za transport, doręczenie i usługi pocztowe). O kwocie do zapłaty klient jest informowany na stronie Sklepu w takcie składania.
  6. Sprzedawca ma prawo zmiany cen Produktu prezentowanego na stronie Sklepu, zmiany opisów Produktu, zamieszczania informacji o nowych Produktach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
  7. Zasady płatności zostały określone w § 6 Regulaminu
  8. Opis, właściwości i cechy Produktów są zamieszczone na stronach Sklepu odnoszących się do danego Produktu. Wszystkie prezentowane na stronach Sklepu Produkty, ich opisy i nazwy są używane wyłącznie w celach informacyjnych i identyfikacyjnych oraz mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi. Na wniosek Klienta, Sprzedający udzieli dodatkowych informacji na temat Produktu.
  9. Sprzedawca oświadcza, że nie jest producentem ani wytwórcą Produktu, chyba że inaczej wskazano na stronach Sklepu odnoszących się do konkretnego Produktu.
  10. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie Sklepu pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi EL-MOT. W przypadku niedostępności całości lub części Produktu objętego zamówieniem, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Zamówienia zawiadomi o tym Klienta i zwróci Klientowi otrzymaną od niego sumę pieniężną odpowiadającą cenie całości lub części niedostępnego Produktu.
 5. ZAMÓWIENIE
  1. Do złożenia Zamówienia w Sklepie konieczna jest pełna akceptacja Klienta niniejszego Regulaminu. W razie wątpliwości, złożenie Zamówienia przez Klienta uznaje się za równoznaczne z zapoznaniem się oraz z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
  2. Zamówienia w Sklepie można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronach Sklepu.
  3. Zamówienie może zostać złożone po założeniu przez Klienta konta w Sklepie lub bez zakładania konta.
  4. W celu złożenia Zamówienia po założeniu konta Klienta należy:
   1. zalogować się
   2. wybrać produkt
   3. wybrać sposób dostawy
   4. wybrać sposób płatności
   5. potwierdzić zamówienie
  5. W celu złożenia Zamówienia bez zakładania konta, należy
   1. wybrać produkt
   2. podać imię, nazwisko oraz adres email
   3. wprowadzić dane adresowe
   4. wybrać sposób dostawy
   5. wybrać sposób płatności
   6. potwierdzić zamówienie
  6. Podczas dokonywania Zamówienia Klient zobowiązany jest do podania aktualnych, prawidłowych danych adresowych i osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych może skutkować niemożnością złożenia lub zrealizowania Zamówienia.
  7. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim przez złożeniu przez Klienta Zamówienia, na zasadach określonych w regulaminie.
  8. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu Zamówienia, przyjęcie Zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta. Po przyjęciu zamówienia do realizacji Sprzedawca niezwłocznie.
  9. Z chwilą otrzymania przez Klienta elektronicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, umowa uważana jest za zawartą. W przypadku braku niedostępności Produktu na stanie magazynowym lub wystąpieniu innej przyczyny, w wyniku której realizacja Zamówienia okaże się niemożliwa lub znacznie utrudniona, Sprzedawca zamiast potwierdzenia przyjęcia zamówienia niezwłocznie poinformuje o tym klienta.
  10. Po zawarciu umowy, wraz z Produktem, Sprzedawca wyda Klientowi będącemu Konsumentem dokument umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub potwierdzenie jej zawarcia, utrwalone na papierze lub, za zgodą Konsumenta, na innym trwałym nośniku.
  11. Korespondencja Sprzedawcy z Klientem dotycząca realizacji Zamówienia, może się odbywać w formie pisemnej lub elektronicznej. Za adres korespondencyjny Klienta uznaje się dane teleadresowe podane przez Klienta przy składaniu zamówienia. Dopuszcza się kontakt w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznej, przy czym preferowanym jest kontakt w formie elektronicznej za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 6. PŁATNOŚĆ
  1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
   1. Przelew na konto bankowe
   2. Płatność za pobraniem
   3. Przelewy24.pl
  2. W przypadku wyboru przez Klienta:
   1. Przelewu na konto bankowe – Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, zgodnie z treścią § 5 ust 8 i 9. Regulaminu. Brak zrealizowania płatności w tak ustalonym terminie, uznaje się za warunek rozwiązujący umowę zawartą przez Klienta ze Sprzedawcą.
   2. Płatności za pobraniem – Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  3. Przelew na konto bankowe – płatność uznaje się za zrealizowaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą wynikającą z potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
  4. W przypadku przelewu na konto bankowe, Sprzedawca nie obciąża Kupującego dodatkowymi kosztami.
  5. W przypadku płatności za pobraniem Klient obciążony jest dodatkowym, ryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości 1,5PLN doliczanym do przesyłki każdego Produktu objętego przyjętym do realizacji Zamówieniem.
  6. W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron internetowych zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.
 7. WYSYŁKA, DOSTAWA
  1. Produkty dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Odstępstwa od tej reguły wymagają zawarcia przez Klienta ze Sprzedawcą odrębnej, pisemnej umowy.
  2. Czas wysyłki Produktu liczony jest od:
   1. W przypadku wybrania płatności przelewem na konto bankowe – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą wynikającą z potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji
   2. W przypadku wybrania płatności za pobraniem – od najbliższego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania przez Kupującego elektronicznego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
  3. Czas wysyłki danego Produktu jest oznaczony na stronie Sklepu odnoszącej się do tego Produktu. Jeżeli czas wysyłki Produktu nie został oznaczony na stronie Sklepu, przyjmuje się, że czas wysyłki Produktu wynosi 5 dni roboczych.
  4. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby wysyłka Produktu nastąpiła we właściwym czasie. W przypadku niemożności wysyłki towaru we wskazanym przez Sprzedawcę czasie wysyłki, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
  5. Termin dostawy Produktu liczony jest od dnia wydania przez Sprzedawcę Produktu podmiotowi, który zgodnie z wyborem Klienta zrealizuje dostawę Produktu.
  6. Termin dostawy wynosi od 2 do 10 dni roboczych.
  7. Dostawa Produktów Klientowi jest odpłatna. Informacje na temat sposobów dostawy, terminów i koszty, dostawy znajdują się na stronach Sklepu
  8. W przypadku zamówienia Produktów o różnym czasie wysyłki lub o różnych terminach dostawy, wówczas:
   1. Czasem wysyłki całego Zamówienia jest najdłuższy podany termin
   2. Terminem dostawy całego Zamówienia jest najdłuższy podany termin
  9. Klient ma możliwość odbioru towaru osobiście w siedzibie EL-MOT.
 8. REKLAMACJA I GWARANCJA
  1. Ujawnione na stronach Sklepu Produkty są nowe lub używane.
  2. Jeżeli na stronie Sklepu odnoszącej się do danego Produktu brak jest informacji o tym, że stanowi on używaną rzecz ruchomą, wówczas Produkt jest nowy.
  3. W przypadku Produktu używanego, na stronach Sklepu szczegółowo zostanie opisany stan produktu, wraz z niezbędną dokumentacją fotograficzną.
  4. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Produkt.
  5. Produkt może być objęty gwarancją producenta, jeżeli producent takiej gwarancji udziela. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu. W takim przypadku karta gwarancyjna zostanie wydana Klientowi przy dostawie Produktu.
  6. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Klient będący Konsumentem ma prawo do reklamacji Produktu w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu Regulaminu oraz przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.
  7. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona. Klient będący Przedsiębiorcą ma prawo do reklamacji Produktu w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu Regulaminu
  8. Klient ma obowiązek sprawdzenia stanu Produktu i jego zgodności z Zamówieniem w momencie dostawy przez wybrany podmiot (m.in. kuriera, operatora pocztowego) i w jego obecności. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub wady Produktu należy w obecności osoby dostarczającej Produkt do Klienta sporządzić protokół reklamacyjny, zawierający oznaczenie Produktu i opis uszkodzenia. Reklamowany Produkt, należy wraz z fakturą, paragonem lub dokumentami potwierdzającymi zrealizowane Zamówienie sprzedaży zwrócić podmiotowi realizującemu dostawę Produktu. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden Produkt, należy zwrócić je wszystkie. W takim przypadku, koszt zwrotnego transportu Produktu ponosi Sprzedawca.
  9. W przypadku wystąpienia wady Produktu, reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną lub pisemną (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) na dane teleadresowe EL-MOT wskazane w niniejszym Regulaminie, tj.:
   1. Adres – ul. Rzgowska 74/76, 95-080 Tuszyn
   2. Numer telefonu i/lub faksu: 577-633-622
   3. Adres poczty elektronicznej: biuro@artykuly-elektryczne.pl
  10. Reklamacja może zostać złożona na formularzu reklamacyjnym, udostępnionym na stronie Sklepu. W treści reklamacji należy dokonać opisu:
   1. Produktu
   2. wady Produktu
   3. okoliczności i daty wystąpienia wady Produktu
   4. danych Klienta składającego reklamację, w tym danych korespondencyjnych
   5. żądanie Klienta w związku z wadą produktu
   Załącznikiem do reklamacji powinna być dokumentacja fotograficzna wady Produktu.
  11. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient  będący Konsumentem w ramach żądania zgłoszonego w reklamacji może:
   1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
   2. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
  12. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient będący Przedsiębiorcą w ramach żądania zgłoszonego w reklamacji, może żądać:
   1. Obniżenia ceny
   2. Wymiany wadliwego Produktu na wolny od wad
   3. Usunięcia wady
  13. Sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
  14. Jeżeli Klient jest Konsumentem, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, reklamację Klienta uznaje się za zasadną.
  15. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania przez Klienta będącego Konsumentem uprawnień wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zobowiązany będzie:
   1. dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy na adres do doręczeń Sprzedawcy, wskazany w niniejszym regulaminie lub
   2. ustalić ze Sprzedawcą sposób odebrania przez Sprzedawcę Produktu od Klienta, lub
   3. jeżeli ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione - udostępnić Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
  16. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedawca odsyła zwrócony Produkt Klientowi na wskazany uprzednio w Zamówieniu adres dostawy, chyba że strony postanowiły inaczej.
 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA - KONSUMENTA
  1. Klientowi, będącemu Konsumentem, który zawiera umowę za pośrednictwem Sklepu (na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa), przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy, bez podawania przyczyny.
  2. Postanowienia niniejszego paragrafu Regulaminu nie mają zastosowania do Klienta będącego Przedsiębiorcą, chyba że KlientemPrzedsiębiorcą jest osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, a z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  3. Prawo odstąpienia, o którym mowa powyżej, przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy za pośrednictwem Sklepu, zaś do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres do doręczeń EL-MOT oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu.
  4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć poprzez przesłanie EL-MOT na adres e-mail wskazany w niniejszym Regulaminie skanu podpisanego i uzupełnionego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który został udostępniony na stronie Sklepu. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  5. Skorzystanie z wzoru oświadczenia o odstąpieniu nie jest obowiązkowe.
  6. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone drogą pocztową (listem poleconym) lub drogą elektroniczną na adres EL-MOT.
  7. W przypadku odstąpienia od umowy, EL-MOT zobligowany jest do zwrotu Klientowi będącemu Konsumentem, który odstąpił od umowy, otrzymanych w związku z umową płatności, z wyjątkiem przypadków określonych w prawach konsumenta. EL-MOT zobowiązany jest także do zwrotu kosztów dostawy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybrania przez Klienta będącego Konsumentem innego niż najtańszy zwykły sposób doręczenia. Zwrot opłat i kosztów, o których mowa powyżej, nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności powinien nastąpić przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta będącego Konsumentem w pierwotnej transakcji, chyba że strony ustalą inaczej.
  8. Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
  9. Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
  10. Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy są udostępnione w formie elektronicznej na stronach Sklepu oraz przekazywane w formie papierowej przy dostawie Produktu.
  11. Sposób i termin zwrotu Produktu każdorazowo powinien zostać ustalony ze Sprzedawcą.
  12. Jeżeli Klient wybrał sposób zwrotu Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  13. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy Produkt musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do Produktu), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego Produktu należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu sprzedaży oraz oryginał karty gwarancyjnej lub innego dokumentu gwarancyjnego, jeżeli takie dokumenty były dołączone do Produktu.
  14. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produkt. W takim przypadku oraz jeżeli dostarczony Produkt jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty.
  15. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Klienta lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane powyżej nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Klientowi odbiór rzeczy.
  16. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do Umowy:
   1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
   4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
   5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
   6. w której Produktem są rzeczy ruchome, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
   7. w której Produktem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
   8. w której Produktem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
   10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,
 10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
  1. Postanowienia niniejszego paragrafu Regulaminu odnoszą się jedynie do Klienta będącego Konsumentem.
  2. Klient będący Konsumentem może (dobrowolnie) skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji  i dochodzenia roszczeń, przy czym nie jest to obowiązek Klienta, zaś poniższe postanowienia Regulaminu mają charakter jedynie informacyjny.
  3. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Klienta będącego Konsumentem reklamacji spór nie został rozwiązany.
  4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
   2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
   3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
  5. Klient będący Konsumentem dysponuje między innymi następującymi możliwościami skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. Klient będący Konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
   2. Klient będący Konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem będącym Konsumentem, a Sprzedawcą.
   3. Klient będący Konsumentem może starać się o uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między tym Klientem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
   4. Klient będący Konsumentem może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy Przedsiębiorcami i Konsumentami.
 11. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1), dalej: RODO, Administrator Danych Osobowych informuje, że:
   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: EL-MOT Hurtownia Elektryczna, ul. Rzgowska 74/76, 95-080 Tuszyn, NIP: 7282869355, REGON: 524026838 (dalej: „Administrator”).
   2. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: rodo@artykuly-elektryczne.pl
   3. Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
    1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy łączącej Panią/Pana z Administratorem lub w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia takiej umowy za pośrednictwem Sklepu, strony internetowej Administratora lub w inny, uzgodniony przez strony sposób, a także w celach marketingowych;
    2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
    3. art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. w swoim uzasadnionym interesie – przetwarzanie w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego m.in. na dochodzeniu roszczeń związanych z prowadzoną działalnością, w tym w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy łączącej Panią/Pana z Administratorem;
   4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest wyłącznie Administrator lub podmioty z nim współpracujące, o ile jest to potrzebne do prowadzenia współpracy pomiędzy tymi podmiotami lub wykonania umowy łączącej Panią/Pana z Administratorem, z tym zastrzeżeniem, że Administrator zawrze z w/w podmiotami umowę o powierzeniu przetwarzania danych, o ile będą tego wymagały odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym, w tym podmiotom znajdującym się w państwach trzecich w rozumieniu RODO, chyba, że konieczność ich przekazania do takiego podmiotu wynika z treści umowy łączącej Panią/Pana z Administratorem.
   5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w tym przechowywane, przez okres wynikający z jego uzasadnionego interesu, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat, od dnia wykonania lub wygaśnięcia umowy łączącej Panią/Pana z Administratorem.
   6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, posiada Pani/Pan:
    1. prawo dostępu do swoich danych, a także prawo do uzyskania informacji odnośnie celu przetwarzania i sposobu przetwarzania danych osobowych (art. 15 RODO);
    2. prawo do sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
    3. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) z wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; dane przetwarzane są na innej podstawie prawnej niż zgoda osoby, której dane dotyczą, a podstawa ta zachowuje swoją aktualność;
    4. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 RODO;
    5. prawo do przenoszenia swoich danych (art. 21 RODO);
    6. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, w których przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
   7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą, odbywa się z naruszenie przepisów RODO.
  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże należy wskazać, że ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości nawiązania stosunków gospodarczych pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, w szczególności niemożnością zawarcia i wykonania umowy lub niemożnością korzystania ze Sklepu.
  3. Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Sklepu: https://artykuly-elektryczne.pl/content/10-polityka-prywatnosci
  4. Szczegółowe informacje odnoście polityki cookies Sklepu znajdują się na stronie Sklepu: https://artykuly-elektryczne.pl/content/11-polityka-cookies
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejszy regulamin jest dostępny pod adresem internetowym:
   https://artykuly-elektryczne.pl/content/2-regulamin-sklepu oraz w wersji papierowej pod adresem do doręczeń EL-MOT. Regulamin obowiązuje od dnia 04.01.2021 r.
  2. Językiem do korespondencji pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest język polski.
  3. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu. Nowe brzmienie Regulaminu obowiązywać będzie nie wcześniej niż od dnia opublikowania na stronie Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta o każdej zmianie Regulaminu nie później niż na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, do wszelkich umów i spraw związanych z funkcjonowaniem Sklepu oraz zawartych za jego pośrednictwem umów, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:
   1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
   2. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
   3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
   4. RODO
  6. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego regulaminu strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku polubownego rozstrzygnięcia sporu, wszelkie spory będą rozstrzyganie przez polskie sądy powszechne. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Przedsiębiorcą będą rozstrzygane przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Śledź nas na Facebooku